Obradowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli CKP PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ!

Pod hasłem „Nowe wymiary działalności centrów kształcenia praktycznego” obradowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Ogólnopolska konferencja odbyła się 14 grudnia 2018 r.
w Łodzi. Przedstawicieli stowarzyszenia z całego kraju zaprosiło na nią do swojej siedziby Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Zgromadzonych - wśród których byli goście konferencji: Bogdan Kruszakin, przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji i Barbara Suchara, przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi - powitał Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a zarazem prezes zarządu Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Przedstawił on również wprowadzający referat – „Rola centrów kształcenia praktycznego we wdrażaniu zmian do praktyki edukacyjnej.”
Dyrektor Janusz Moos podkreślił na wstępie, że konferencja została zorganizowana, aby zaktywizować członków stowarzyszenia w obliczu zmian, jakimi w przyszłym roku szkolnym mają zostać objęte również centra kształcenia praktycznego i poinformował zgromadzonych o złożonej
z inicjatywy stowarzyszenia interpelacji poselskiej, dotyczącej przekształcenia centrów kształcenia praktycznego w centra kształcenia zawodowego. Albowiem po zmianie nazwy – argumentował – pojęcie „kształcenie praktyczne”, ugruntowane w stworzonej przez Władysława Przanowskiego pedagogicznej koncepcji manualizmu, całkowicie zniknęłoby z nazewnictwa w polskim systemie edukacji.
W swoim referacie dyr. Janusz Moos określił centrum kształcenia praktycznego jako ośrodek koordynujący procesy edukacyjne tak,
aby przygotować uczniów do wytwarzania wiedzy, pracy w grupach
i wykonywania projektów, a także wyposażyć ich w ponadzawodowe umiejętności kluczowe. Służy temu system zadaniowy kształcenia,
w którym jednostka modułowa – zadanie zawodowe jest najważniejszą jednostką edukacyjną, a tok kształcenia ma przebieg indukcyjny, od praktyki do teorii. Podkreślił też, że centrum kształcenia praktycznego to z założenia placówka innowacyjna i przedsiębiorcza, wyposażona w stacje techniczno-dydaktyczne odpowiadające standardom aktualnej i wdrażanej technologii przemysłowej, promująca Zintegrowany System Edukacji i kwalifikacje rynkowe, edukująca dla zatrudnienia, dla życia i dla zdatności.
Za najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego dyr. Janusz Moos uznał uczestnictwo jego przedstawicieli w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, współorganizację pięciu konferencji krajowych „Przemiany w edukacji w kontekście relacji: szkoła – rynek pracy”, współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół i Centrów Kształcenia Praktycznego „Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – nowe wyzwania XXI wieku” oraz współudział w przygotowaniu kolejnych pięciu edycji publikacji „Centra kształcenia praktycznego w polskim systemie edukacji”. Ważnym zadaniem na najbliższą przyszłość powinno być przygotowanie, opublikowanie
i upowszechnianie w skali kraju katalogu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które – na co zwrócono uwagę w dyskusji – powinny być intensywniej niż dotychczas promowane, aby zachęcić dorosłych do kształcenia ustawicznego.
Tematem wystąpienia Małgorzaty Siennej – kierownika Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP było „Doradztwo zawodowe w praktyce centrów kształcenia praktycznego”. Doradca zawodowy został tu określony jako wykorzystujący techniki coachingowe promotor rozwoju, który ułatwia uczącemu się rozpoznanie własnego potencjału, możliwości kształcenia oraz indywidualnych celów edukacyjno-zawodowych. Kontekstem dla tych działań jest rynek pracy, ewoluujący w takim kierunku, że przedsiębiorcy coraz chętniej nawiązują kontakt z edukacją, mając na uwadze poszukiwanie pracowników, jacy będą potrzebni za 10 – 20 lat. Stąd nakierowanie doradztwa zawodowego także na preorientację zawodową – w przedszkolach i na orientację zawodową – we wszystkich klasach szkół podstawowych. Zadaniem doradców zawodowych funkcjonujących
w centrach kształcenia praktycznego jest pokazywanie uczącym się możliwości kształcenia i uzupełniania kwalifikacji oraz wykazywanie,
że uzyskanie kwalifikacji dla osoby dorosłej jest bardzo proste, o ile tylko wykaże się ona pozytywną i aktywną postawą.
„Centrum kształcenia praktycznego bez doradztwa zawodowego jest ubogie – podkreślił dyr. Janusz Moos w komentarzu do wystąpienia. – Współczesne centrum kształcenia praktycznego musi prowadzić procesy uzewnętrzniające jego działania, doradztwo zawodowe jest tutaj przyszłościową funkcją”.
Anna Koludo – wicedyrektor ŁCDNiKP i kierownik Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w swojej prezentacji „Łódzkie szkoły w chmurze – Office 365” podjęła temat wykorzystania usług chmurowych Office 365
w kształceniu, w tym w kształceniu zawodowym. Zaprezentowała prowadzony od początku roku szkolnego 2017/2018 proces wdrażania Office 365 we wszystkich 353 placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź – dla 8 tysięcy nauczycieli i 60 tysięcy uczniów. Zwróciła uwagę na fakt, że ośrodki, którym powiaty lub gminy nie sfinansowały dostępu do płatnych usług chmurowych, mogą korzystać – w węższym zakresie – z bezpłatnej wersji edukacyjnej Office 365 i zaprosiła uczestników konferencji na warsztaty, organizowane cyklicznie przez ŁCDNiKP w ramach Weekendów z Technologią Informacyjną,
a poświęcone m. in. „edukacji w chmurze”. Koncepcję technologiczną „inteligentnego budynku” przedstawił Mariusz Łodowski, właściciel współpracującej z ŁCDNiKP firmy ISA-Serwis. Jego wystąpienie zostało zaplanowane jako ilustracja sformułowanej przez dyr. Janusza Moosa tezy, że centra kształcenia praktycznego w swojej działalności promują najnowsze technologie i prowadzą procesy edukacyjne nakierowane
ku przyszłości.
W dyskusji podsumowującej pierwszą część konferencji reprezentująca Wydział Edukacji UMŁ Barbara Suchara zarekomendowała uczestnikom
z całego kraju kontakt z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w zakresie informacji i publikacji. Stwierdziła także, że „miasto promuje kształcenia zawodowe korzystając
z dobrodziejstw oferowanych przez ŁCDNiKP”.
Po krótkiej przerwie, w drugiej części obrad Artur Grochowski – właściciel firmy Mechatronik Artur Grochowski – mówił o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i kwalifikacjach rynkowych, nawiązując do podjętego wspólnie
z ŁCDNiKP przedsięwzięcia, jakim było opisanie kwalifikacji: „programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” i „użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Zwrócił uwagę na fakt,
że walidacja i certyfikacja kwalifikacji rynkowych to „sposób potwierdzenia zbioru umiejętności oczekiwanych przez przemysł”, a nie konkurencja dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych przez centra kształcenia praktycznego. Podkreślił ponadto, że instytucja certyfikująca, która powinna być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, odpowiada wprawdzie przed Ministerstwem Edukacji Narodowej za jakość walidacji, nie musi jednak jej sama przeprowadzać, lecz może zlecić ją innemu podmiotowi, przygotowanemu do tego kadrowo i technologicznie. Otwiera się tutaj szerokie pole do współpracy z centrami kształcenia praktycznego.
Profil działalności powstałego przed 20 laty ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego scharakteryzowała w swoim wystąpieniu wiceprezes zarządu Donata Andrzejczak, zwracając uwagę na fakt, że szczególnie ważna dla stowarzyszenia, jako organizacji społecznej, jest możliwość zabierania głosu w ważnych sprawach dotyczących edukacji, takich na przykład,
jak planowana od 1 września 2019 r. zmiana uregulowań prawnych dotyczących centrów kształcenia praktycznego. Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego – podkreśliła Donata Andrzejczak - znacząco wspomaga proces reformowania systemu edukacji zawodowej, m. in. sporządzając stosowne raporty i ekspertyzy. Główne cele stowarzyszenia to: promocja centrów kształcenia praktycznego jako innowacyjnych placówek edukacyjnych, doskonalenie organizacji pracy
i wspomaganie prac nad organizacją systemów doskonalenia nauczycieli
w centrach kształcenia praktycznego, wspomaganie procesów wytwarzania i upowszechniania materiałów metodycznych - pakietów edukacyjnych dla potrzeb optymalizacji procesu kształcenia, a także wspomaganie prac nad modularyzacją kształcenia i doskonaleniem wyposażenia centrów kształcenia praktycznego.
Dziękując uczestnikom i podsumowując obrady dyr. Janusz Moos zauważył, że najważniejsze korzyści z udziału w pracach Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego można ująć
w trzech wymiarach, jakimi są: oddziaływanie społeczne, wymiana doświadczeń i wspólne przedsięwzięcia proinnowacyjne. Natomiast reprezentujący Ośrodek Rozwoju Edukacji gość konferencji - Bogdan Kruszakin stwierdził lapidarnie: „Patrzymy w przyszłość!”
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali zestaw materiałów, przygotowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, obejmujący cztery numery periodyku „Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”, opracowanie „Centra Kształcenia Praktycznego w polskim systemie edukacji zawodowej” (zeszyt 5)
oraz dwutomową publikację „Integralność edukacji ogólnej i zawodowej” pod redakcją Janusza Moosa (t. I – „Różne wymiary integracji”) i Zofii Teresy Dąbrowskiej (t. II – „Metody i techniki dydaktyczne”).