O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego Edukacji Zawodowej, powstałe w marcu 1999 roku, z inicjatywy członków założycieli - dyrektorów centrów kształcenia praktycznego, znacząco wspomaga proces reformowania systemu edukacji zawodowej.

Statut Stowarzyszenia informuje, między innymi, o obszarze i celach działania, prawach i obowiązkach członków oraz o zarządzaniu organizacją.
Na odnotowanie zasługują następujące stwierdzenia:
- Siedzibą organów centralnych Stowarzyszenia jest miasto Łódź,
a terenem jego działalności obszar kraju.
- Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
- Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim promocja centrów kształcenia praktycznego - nowych placówek edukacyjnych, doskonalenie organizacji pracy centrów, wspomaganie prac nad organizacją systemów doskonalenia nauczycieli w centrach kształcenia praktycznego, wspomaganie procesów wytwarzania i upowszechniania materiałów metodycznych - pakietów edukacyjnych dla potrzeb optymalizacji procesu kształcenia w centrach, wspomaganie prac nad doskonaleniem wyposażenia centrów, wspomaganie prac nad prowadzeniem kształcenia modułowego.
- Członkami Stowarzyszenia są dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele centrów kształcenia praktycznego (74 członków z 46 centrów kształcenia praktycznego - "Wykaz centrów kształcenia praktycznego, których dyrektorzy i nauczyciele są zrzeszeni w SDiNCKP" - załącznik nr 1).
- Władzami Stowarzyszenia o ogólnopolskim zasięgu działania są: Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia, Zarząd (10 osobowy), Komisja Rewizyjna
i Sąd Koleżeński.

Wszystkie ZADANIA (grupy zadań) dotyczące reformowania systemu edukacji zoperacjonalizowano i przedstawiono w PLANIE PRACY STOWARZYSZENIA.
Do najważniejszych zadań zaliczono:
- Składanie raportów z prac nad doskonaleniem centrów kształcenia praktycznego.
- Dokonanie diagnozy wyposażenia technodydaktycznego centrów oraz określenie stanu prac nad organizacją doskonalenia umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego w centrach.
- Opracowanie wyników działań poświęconych tworzeniu nowych laboratoriów i pracowni oraz planowaniu rozwoju centrów w aspekcie kształcenia w nowych obszarach zawodowych.
- Upowszechnienie wniosków z seminariów, konferencji i konsultacji na temat zadań oraz funkcji centrów kształcenia praktycznego w reformowanym systemie edukacji zawodowej.
- Przygotowanie propozycji - ekspertyz i uwag na temat prowadzenia
w wybranych centrach różnych form doskonalenia umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów różnych typów szkół (kształcenie prozawodowe i zawodowe - specjalistyczne).
- Wspomaganie organizacji nowych centrów z uwzględnieniem konieczności rozwiązywania następujących problemów: stacje dydaktyczne prezentujące najnowsze technologie, modularyzacja kształcenia, organizacja i standaryzacja egzaminów zawodowych.
- Opracowanie materiałów informujących o spełnieniu przez wybrane centra kształcenia praktycznego kryteriów funkcjonowania w obszarze województwa.
- Organizowanie i prowadzenie procesów doskonalenia umiejętności dyrektorów i nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem takich zadań, jak: kształcenie wielostronne, strategie dydaktyczne stymulujące aktywność uczniów, ocenianie osiągnięć uczniów, budowanie i wdrażanie systemów jakości.
- Podjęcie współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną - Wydziałem Egzaminów Zawodowych nad projektowaniem wymagań egzaminacyjnych w odniesieniu do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (standardów wymagań egzaminacyjnych dla zawodu) i tworzeniem warunków do organizowania w centrach ośrodków egzaminacyjnych.
- Powołanie i zorganizowanie działalności zespołów ds. nowych funkcji
i zadań centrów i zespołów autorskich - programowych ds. edukacji mechatronicznej, projektowania rozwiązań problemu kształtowania postaw przedsiębiorczości, ds. praktycznych zastosowań informatyki i in.
- Projektowanie i organizacja procesu kształcenia w zawodach mechatronicznych i mechatronicznym kierunku profilowania w liceum.
- Upowszechnianie prac organizacyjnych i wyników Ogólnopolskiego Konkursu Mechatronicznego.
- Opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych z zakresu: projektowania kształcenia modułowego, kształcenia zawodowego w systemie laboratoryjnym, stosowania stymulujących metod kształcenia w procesie kształcenia zawodowego, praktycznych zastosowań informatyki, kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów w procesie kształcenia praktycznego, praktycznego wymiaru oceniania, organizacji systemów informacji i orientacji zawodowej w centrach kształcenia praktycznego.

Głównymi formami działalności Stowarzyszenia są: spotkania studyjne, seminaria, warsztaty, działalność wydawnicza i wystawiennicza, formułowanie opinii, ekspertyzy, raporty, rekomendacje, konsultacje.

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w pracach nad reformowaniem sposobów organizowania procesu kształcenia, optymalizacją prac nad zarządzaniem jakością, projektowaniem elementów nowych dokumentacji programowych i standardów edukacyjnych, organizacją i prowadzeniem egzaminów zawodowych oraz współdziałaniem z jednostkami samorządowymi nad wykorzystaniem centrów dla właściwej organizacji kształcenia zawodowego.


Organy Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej

Prezes
Janusz Moos

Wiceprezesi
Donata Andrzejczak
Barbara Kapruziak

Członkowie Zarządu
Piotr Chmiel
Dariusz Śmigiera
Piotr Stasiak
Małgorzata Kowalewska
Romuald Mackojć
Elżbieta Wojtera

Sekretarz
Grzegorz Gajda

Skarbnik
Marek Machnik

Komisja Rewizyjna
Anna Koludo
Maria Michalak
Joanna Orda

Sąd Koleżeński
Zdzisław Anglart
Sławomir Szaruga
Stanisław Cienki
Anna Dacka