Nasze osiągnięcia

Osiągnięcia

Stowarzyszenie współpracuje z:

- Stowarzyszeniem Niemieckiej Gospodarki dla Wspierania i Certyfikacji Systemów Zabezpieczeń Jakości w Kształceniu Zawodowym - CERTQUA,

- Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich,

- Stowarzyszeniem Aktywnych Szkół Zawodowych,

- Edukacyjnym Stowarzyszeniem Ekonomicznym "OSKAR",

- Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej

- innymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami oświatowymi w ramach Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich (ok. 20 stowarzyszeń),

- Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu,

- Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli,

- Krajowym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

- centralną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,

- Krajowym Urzędem Pracy, regionalnymi urzędami pracy,

- Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej,

- Fundacją Fundusz Współpracy,

- samorządami terytorialnymi z terenu całej Polski,

- polskimi i zagranicznymi firmami, zajmującymi się projektowaniem
i/lub wytwarzaniem wyposażenia technodydaktycznego stanowisk dydaktycznych (lub ich elementów) dla potrzeb kształcenia praktycznego.


Stowarzyszenie jest współzałożycielem Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich (porozumienia ogólnopolskich stowarzyszeń oświatowych - 2.03.2001 r.). Główne zadania KSN: integracja działań edukacyjnych,
w celu poprawy jakości kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży; wyrażanie wspólnego stanowiska wobec realizacji najważniejszych celów reformy systemu edukacji; wskazywanie kierunków zmian kształcenia
i doskonalenia nauczycieli; działanie na rzecz zaplecza akademickiego
dla przyszłych i obecnych nauczycieli wszystkich szczebli.