Nowa nazwa i nowe cele Stowarzyszenia Aby efektywnie promować edukację zawodową…

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej to nowa nazwa dotychczasowego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, ustanowiona na mocy jednogłośnie podjętej uchwały walnego zebrania, jakie odbyło się 15 listopada 2019 r.
w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczestniczyli w nim członkowie stowarzyszenia reprezentujący centra edukacyjne z Elbląga, Inowrocławia, Jarosławia, Nowej Wsi, Sieradza, Swarzędza i Łodzi. Nazwę zmieniono,
aby dostosować się do aktualnie obowiązującego nazewnictwa placówek edukacji zawodowej.

Zgromadzonych powitał Janusz Moos – prezes stowarzyszenia, dyrektor ŁCDNiKP. Zwrócił uwagę na istotne znaczenie stowarzyszenia w związku ze zmianami w edukacji, zwłaszcza zawodowej. Poinformował o swoim uczestnictwie we wszystkich spotkaniach sejmowej Komisji Edukacji Nauki
i Młodzieży, a także o złożonej za pośrednictwem posłanki Małgorzaty Niemczyk interpelacji odnośnie wprowadzenia w Ustawie o systemie oświaty zmian eliminujących nazwę „centrum kształcenia praktycznego”
na rzecz „centrum kształcenia zawodowego”. Janusz Moos podkreślił także, że stowarzyszenie znajduje się w elitarnym gronie kilkunastu organizacji
i instytucji zapraszanych do konsultowania projektów rozporządzeń. Zgromadzonym pozostawił jednak decyzję, co do dalszego funkcjonowania stowarzyszenia w nowej sytuacji, a także co do jego nazwy i celów.

Te właśnie kwestie stały się głównymi punktami obrad, prowadzonych przez Donatę Andrzejczak – wiceprezesa stowarzyszenia. Wnioski z dyskusji
i jednogłośnie podjęte w oparciu o nie uchwały potwierdziły zasadność dalszego funkcjonowania – pod nową nazwą - powołanego w roku 1998 stowarzyszenia, które ma wśród swoich zadań promowanie placówek edukacji zawodowej, doskonalenia ich pracy, wspieranie działań innowacyjnych nauczycieli, organizowanie lub współorganizowanie konferencji, seminariów i warsztatów, udział w pracach eksperckich
i opiniowanie aktów prawnych. Zgromadzeni w Łodzi członkowie stowarzyszenia zdecydowali o tym, że zmieniając jego nazwę należy także rozszerzyć statutowy wykaz celów o koordynowanie działań różnych placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wspieranie doradztwa zawodowego. W dyskusji podkreślono, że w obliczu obejmujących całą edukację reform ważna jest tworzona przez stowarzyszenie „wspólnota interesów”, nakierowana na promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów i rodziców, a także na „oddziaływanie na bieg wydarzeń
w samorządach”. Za kwestię szczególnie istotną uznano w związku z tym aktywizację wszystkich członków stowarzyszenia i wszystkich jego krajowych ośrodków. Dyrektor Janusz Moos zaproponował przygotowanie publikacji prezentującej i promującej centra edukacji zawodowej jako kluczowe w poszczególnych regionach organizacje proinnowacyjne, objęcie nauczycieli edukacji zawodowej z różnych krajowych ośrodków wsparciem w zakresie doskonalenia realizowanym przez ŁCDNiKP (np. poprzez organizację Weekendów z Technologią Zawodową, wzorowanych
na Weekendach z Technologią Informacyjną), a także zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji poświęconej doradztwu zawodowemu i edukacji przedzawodowej.

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej zamierza w nowej sytuacji funkcjonować, kontynuując działalność Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli CKP i rozszerzając jej zakres - aby stworzyć środowisku edukacyjnemu realne możliwości oddziaływania na kształt kształcenia zawodowego.

Tomasz Misiak
Zdjęcia Anna Gnatkowska