Formy działalności


Stowarzyszenie zorganizowało bądź współorganizowało następujące formy doskonalenia ukierunkowane na reformowanie systemu edukacji:

SEMINARIA:

- "Udział Stowarzyszenia w pracach organizacyjnych nad zmianami
w szkolnych systemach edukacji zawodowej" (część I) - 14.09.1999 r., zorganizowane w siedzibie i przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

- "Tworzenie ścieżek dochodzenia do kwalifikacji zawodowych. Udział Stowarzyszenia w pracach organizacyjnych nad zmianami w szkolnych systemach edukacji zawodowej" (część II) - 9.12.1999 r., zorganizowane
w siedzibie i przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

- "Wewnętrzny system oceniania a zewnętrzne wymagania egzaminacyjne"

- 30-31.03 2000 r., zorganizowane w siedzibie i przy współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Poznaniu i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

- "Udział centrów kształcenia praktycznego w pracach na reformowaniem systemu ponadgimnazjalnego" - 8-9.06.2000 r., zorganizowane w siedzibie
i przy współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.

- "Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centów Kształcenia Praktycznego. Upowszechnianie rozwiązań procesu kształcenia prozawodowego w centrach kształcenia praktycznego" - 27-28.04.2001 r., część seminaryjna zorganizowana przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego i seminarium zaprojektowano i zorganizowano
w ramach projektu zaakceptowanego i współfinansowanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

- Seminarium doskonalące umiejętności dyrektorów i nauczycieli w zakresie kształcenia prozawodowego i zawodowego - 5.12.2001 r., zorganizowane we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, z udziałem profesora Brunona Bartza - pełnomocnika CERTQUY - Stowarzyszenia Niemieckiej Gospodarki dla wspierania
i Certyfikacji Systemów Zabezpieczeń Jakości w Kształceniu Zawodowym.

- Cykl seminariów zorganizowanych w siedzibie i przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
w ramach projektu "Nauczyciele i uczniowie w drodze do zjednoczonej Europy" zaakceptowanego i finansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:
- "Kwalifikacje zawodowe młodego Europejczyka" - 9.10.2001 r.,
- "Postawa tolerancji i dialogu międzykulturowego" - 12.10.2001 r.,
- "Kształtowanie postaw europejskich uczniów" - 12.10.2001 r.

- "Model kształcenia w liceum profilowanym" - 24.01.2002 r., zorganizowane przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Edukacyjnego Stowarzyszenia Ekonomicznego "OSKAR", Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Łodzi
i Międzynarodowych Targów Łódzkich w ramach V Łódzkich Targów Edukacyjnych.

- Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego´- 23.05.2003 r. - zorganizowane w siedzibie
i przy współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu.


KONFERENCJE:
- "Kształtowanie umiejętności poprzez multimedia" - 10.12.1999 r., zorganizowana w siedzibie i przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;


SESJE:
- Krajowa Sesja "Nowoczesne techniki i technologie w reformowanej edukacji zawodowej" - 15-16.02.2000 r. i "Ekspozycja pomocy dydaktycznych, technicznych -rodków kształcenia oraz dydaktycznych -rodków pracy" - 15-17.02.2000 r., zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich. Dużym zainteresowaniem zwiedzających ekspozycję cieszyły się stanowiska: Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli, Centrum Kształcenia Praktycznego w Poznaniu
i Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie, na których prezentowano zaprojektowane i zorganizowane przez centra kształcenia praktycznego różne stacje dydaktyczne i opracowane materiały edukacyjne oraz usługi i wyroby centrów.


SZKOLENIA:

- kurs (40 godz.) dla edukatorów kształcenia zawodowego "Wykorzystanie sieci Internet w kierowaniu placówką oświatową" (grudzień 1999). Szkolenie zaprojektowano i zorganizowano w ramach projektu zaakceptowanego i współfinansowanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie; szkolenia z zakresu tworzenia
i wdrażania systemów zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych, zorganizowane we współpracy z CERTQUĄ - Stowarzyszeniem Niemieckiej Gospodarki dla Wspierania i Certyfikacji Systemów Zabezpieczeń Jakości w Kształceniu Zawodowym i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w ramach projektu "Systemy zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych" zaakceptowanego
i współfinanowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wszyscy uczestnicy otrzymali międzynarodowe certyfikaty CERTQUY potwierdzające ukształtowanie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw zarządzania jakością i menadżera jakości
w dziedzinie edukacji: kursu (80 godz.) na temat "Systemy zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych" - (październik - listopad 2000 r.); kursu (80 godz.) na temat "Systemy zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych" - (październik - listopad 2001 r.); cykl szkoleń zorganizowanych w siedzibie i przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach projektu "Nauczyciele i uczniowie w drodze do zjednoczonej Europy" zaakceptowanego i finansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: warsztaty metodyczne (12 godz.) "Metodyka wprowadzania edukacji europejskiej" - październik 2001 r., kurs (40 godz.) - "Multimedia
w edukacji europejskiej" - listopad 2001 r. Uczestnicy szkolenia wytworzyli pakiety multimedialne.


KONKURSY:
- "Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny" organizowany od roku szkolnego 2000/2001 (3 edycje, w konkursie wzięło udział ok. 300 uczniów) przy współpracy firmy "FESTO DIDACTIC" oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i ukierunkowany na: popularyzowanie zagadnień mechatroniki, rozwijanie umiejętności uczniów szkół -rednich w zakresie mechtroniki, wypracowanie wspólnego modelu kształcenia w zawodach mechatronicznych, poprzez ustalenie jednolitego
w skali kraju układu kwalifikacji oraz standardu wyposażenia technodydaktycznego. Projekt "Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny" został zaakceptowany i był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w roku szkolnym 2001/2002.


OPRACOWANE PROJEKTY:

- "Wykorzystanie sieci Internet w kierowaniu placówką oświatową" (szkolenie).

- "Systemy zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych" (I edycja)*.

- "Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów" (w wersji pełnej i uzupełniającej). Obie wersje przygotowano z możliwością wyboru specjalizacji: ocenianie wewnętrzne, kształcenie modułowe, techniki multimedialne, orientacja
i poradnictwo zawodowe).

- "Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów w zakresie przedsiębiorczości".

- "Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów kadry kierowniczej w oświacie", "Przygotowanie do nauczania PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w reformowanej szkole -redniej".

- "Centra kształcenia praktycznego w reformowanym systemie edukacji" (publikacja).

- "Ogólnopolski konkurs mechatroniczny"*.

- "Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Upowszechnianie rozwiązań procesu kształcenia prozawodowego w centrach kształcenia praktycznego"*.

- "Systemy zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych" (II edycja)*.

- "Multimedia w edukacji europejskiej".

- "Nauczyciele i uczniowie w drodze do zjednoczonej Europy"*,


Aplikacja multimedialna "Multimedia w edukacji europejskiej". *Projekty, które uzyskały częściowe bądź całkowite dofinansowanie. Szczegółowy opis w załączniku nr 3 "Wykaz dotacji i darowizn".